CÀ PHÊ & TRÀ

sản phẩm

TRÀ OOLONG

720.000

sản phẩm

TRÀ OOLONG

600.000

sản phẩm

TRÀ OOLONG

400.000

sản phẩm

TRÀ OOLONG

360.000

sản phẩm

TRÀ OOLONG

240.000

sản phẩm

TRÀ THIẾT QUAN ÂM

480.000

sản phẩm

TRÀ THIẾT QUAN ÂM

380.000
400.000
300.000
200.000

sản phẩm

TRÀ LÀI

300.000

sản phẩm

TRÀ LÀI

250.000

sản phẩm

TRÀ LÀI

120.000

sản phẩm

TRÀ SEN

150.000
170.000

sản phẩm

TRÀ ĐEN

80.000

sản phẩm

TRÀ LIPTON

150.000

sản phẩm

TRÀ TÂN LONG CHÂU

140.000